• Kategorilendirilmemiş

  Kişisel Verilerin Korunması

  KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA AYDINLATMA METNİ

  Nakliye Mühendisi Bilgi ve İletişim Hiz. Tic. Ltd. Şti. (“nakliyemuhendisi.com”) olarak web sitemizi ziyaret eden, bizimle iletişim kuran, nakliyat firmalarından teklif almak için talep oluşturan ve nakliyat firması olarak kaydolan herkesin kişisel verilerine saygı gösteriyoruz. Bu bilinçle, Nakliye Mühendisi olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Nakliye Mühendisi ile ilişkili tüm gerçek kişilere ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenmesini ve muhafazasını sağlamak için gerekli tedbirleri alıyoruz.

  Bu sorumluluğumuzun farkında olarak, KVK Kanunu’nda tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı şekliyle ve mevzuat tarafından belirlenen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

  1. İşlenen Kişisel Verilerin Türleri

  Bu Gizlilik Bildiriminde, “kişisel verileriniz” kimliğinizi veya üçüncü bir kişinin kimliğini belirli ya da belirlenebilir kılan her türlü veriyi ifade eder.

  Bunlar sınırlı olmamak kaydıyla tipik olarak adınızı, adınız, soyadınız, adresinizi, e-posta adresinizi, telefon numaranızı, IP adresinizi ve Nakliye Mühendisi’nde gerçekleştirdiğiniz önceki işlemleri içerir.

  2. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

  Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, internet sitesi, sosyal medya, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Nakliye Mühendisi’nin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız sürece kişisel verileriniz işlenebilecektir.

  Ayrıca, Nakliye Mühendisi hizmetlerini kullanmak amacıyla çağrı merkezlerimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda, toplanan kişisel verileriniz aşağıda belirtilen gerekçelerle, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddeleri uyarınca
  i) sözleşmenin kurulması ve ifası,
  ii) Nakliye Mühendisi’nin tabi olduğu bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi,
  iii) Hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ve
  iv) temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Nakliye Mühendisi’nin meşru menfaati
  v) kanundan kaynaklanması amaçları sınırlarında işlenecektir;

  Nakliye Mühendisi tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması,

  İzin vermeniz halinde Nakliye Mühendisi tarafından beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi,

  Nakliye Mühendisi ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini,

  Nakliye Mühendisi tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Nakliye Mühendisi’ye ait lokasyonların fiziksel güvenliğinin ve denetiminin sağlanması,

  Nakliye Mühendisi’nin müşteri değerlendirme/şikayet yönetimi süreçleri, itibar araştırma süreçleri, hukuki uyum süreci, denetim v.b. süreçlerinin yürütülmesi,

  Nakliye Mühendisi ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,

  Söz konusu verilerin kullanım amaçlarına ilişkin başlıca örnekler daha somut olarak şu şekilde sıralanabilecektir:

  Nakliye Mühendisi’ne üye olduğunuzda talep ettiğiniz hizmeti sunabilmemiz için kişisel verilerinizi ad, soyadı ve cep telefonu numaranızı iletişime geçmek istediğiniz nakliyat firmaları ile paylaşırız. Taşınmak için anlaştığınız nakliyat firmasına gönderdiğiniz mesaj içeriğini ve adres paylaş özelliği ile eşyanın taşınacağı adresleri iletişime geçtiğiniz firma ile paylaşırız.

  Özellikle talep edildiyse e-bülten, pazarlamaya yönelik bilgilendirmeler vb. bültenler gönderebiliriz,

  Pazar araştırması, planlama ve istatistiki analizler yapılması amacıyla kişisel verilerinizi anonim olarak kullanabiliriz,

  Kullanıcıların ve web sitemizin güvenliğini sağlamak adına kişisel verilerinizi işleyebiliriz.

  3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

  Kişisel verileriniz mevzuatta öngörülmesi hali dışında bu Gizlilik Bildirimi’nde belirtilenler haricinde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

  Kişisel verilerinizi,
  Nakliye Mühendisi’nesunulan hizmetlerin gerçekleştirilebilmesi için teklif veren nakliyat firması ile Nakliye Mühendisi için destek hizmetleri sağlayan Bilgi işlem hizmeti veren sağlayıcılar, sitelerimizi barındıran (hosting) veya işleten, verileri analiz eden hizmet sağlayıcıları, ürün ve hizmetlerin sizlere ulaştırılmasına yardımcı olan hizmet sağlayıcıları, müşteri hizmetleri sunan, ödemeleri yöneten hizmet sağlayıcıları vb.- üçüncü kişiler, ve kanunen yetkili kamu kurumları ile KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşabiliriz.

  İlgili üçüncü kişiler, söz konusu hizmeti yerine getirebilmek için gerekli olan ilgili kişisel veriye erişim sağlamaktadır. Bu durumda, söz konusu üçüncü kişiler, bilgilerinizi yalnızca Nakliye Mühendisi adına hizmet vermek için kullanacak, sözleşmesel yükümlülükleri çerçevesinde bu bilgileri gizli tutmak ve başka hiçbir amaçla kullanmama yükümlülüğü altında olacaklardır.

  4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, otomatik veya otomatik olmayan yollar ile yukarıda yer verilen gerekçeler doğrultusunda Nakliye Mühendisi tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Nakliye Mühendisi’nin sözleşme ve yasadan doğan yükümlülüklerini eksiksiz ve doğru bir şekilde ifa edilebilmesi için elde ile edilir.

  Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (2) ve (3) numaralı maddelerinde belirtilen gerekçelerle de işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

  5. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları

  Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Gizlilik Bildirimi’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Nakliye Mühendisi’ne iletmeniz durumunda Nakliye Mühendisi talebin niteliğine göre talebinizi en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır.

  Makul olmayacak düzeyde yinelenen, orantısız düzeyde teknik çaba gerektiren, başkalarının gizliliğini tehlikeye atan veya başka şekilde aşırı derecede zor olan istekleri reddetme hakkımızın ve bilgi alma hakkınız ile ilgili sizden ücret isteme hakkımızın saklı olduğunu belirtmek isteriz.

  Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
  Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
  Öte yandan, kişisel verilerinizi her zaman size özel tanımlanmış olan üyelik hesabınızdan bizzat güncelleyebilirsiniz.

  6. Kişisel Veri Sahibinin Başvuru Hakkı

  KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi info@nakliyemuhendisi.com e-posta adresinden, aşağıdaki adresten veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemler ile bize yazılı olarak iletebilirsiniz.

  Nakliye Mühendisi Bilgi ve İletişim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi
  Adres: Evka 4 Mah. 1031 sokak Bornova/İzmir

  Nakliye Mühendisi olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda herhangi bir değişiklik yayınlanması halinde işbu Bilgilendirme Metnini güncelleyeceğimizi taahhüt ederiz.

 • Kategorilendirilmemiş

  Kullanıcı Sözleşmesi

  1. Taraflar / Genel kullanım şartları

  İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, (Nakliye Mühendisi) tarafından işletilmekte olan internet sitesi ve mobil uygulamalar (PLATFORM), www.nakliyemuhendisi.com üzerinden açık ihale ile yük taşıtmak, üzere PLATFORM’a kayıt olan Gerçek ve Tüzel kişiler (Kullanıcılar) ile Nakliye Mühendisi arasında, ÜYE KAYIT aşamasında yapılmakta olan bir sözleşmedir. KULLANICILAR, PLATFORM’a üye oldukları andan itibaren bu sözleşmenin bütün hükümlerini kabul etmiş ve onaylamış sayılacaklarını peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederler.

  KULLANICILAR, PLATFORM’a üye olurken işbu sözleşme’nin tamamını okuduklarını, içeriğini tamamıyla anladıklarını ve tüm maddelerini kayıtsız şartsız kabul ettiklerini ve onayladıklarını peşinen taahhüt ederler.

  2. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

  İşbu sözleşmenin konusu, PLATFORM’da sunulan hizmetler ile bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu sözleşmenin kapsamı ise; site içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin olarak; NAKLİYE MÜHENDİSİ tarafından PLATFORM’da yapılmış olan her türlü uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. KULLANICI, sözleşme hükümlerini kabul etmekle, site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin NAKLİYE MÜHENDİSİ tarafından Site’de açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. KULLANICI, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul beyan ve taahhüt eder.

  3. NAKLİYE MÜHENDİSİ Kullanım, Üyelik Şartları

  PLATFORM’da açık ihale başlatılması yetkisi, sadece NAKLİYE MÜHENDİSİ ile hukuken bağlayıcı SÖZLEŞME’yi, NAKLİYE MÜHENDİSİ’ne üye olmak kaydıyla onaylayan KULLANICILAR’da bulunmaktadır. NAKLİYE MÜHENDİSİ’ne üye olmak için reşit olmak, yani en az 18 yaşını doldurmuş olmak, üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak ve NAKLİYE MÜHENDİSİ tarafından istenilen kimlik bilgilerini eksiksiz olarak sunmuş olmak gerekir. Reşit olmayan kişiler NAKLİYE MÜHENDİSİ’nde sunulan hizmetlerden faydalanamazlar. Reşit olmayan şahısların bu kurala rağmen yaptıkları hiçbir işlemin hukuken geçerliliği olmayacaktır. KULLANICI, NAKLİYE MÜHENDİSİ’nde bir işlemi gerçekleştirirken, iş bu sözleşmenin şartları yanında, yürürlükte olan ilgili tüm kanun ve mevzuata uygun davranmayı peşinen kabul ve taahhüt eder, Aksi halde ortaya çıkabilecek her türlü cezai ve hukuki yaptırımların muhatabı KULLANICI olacaktır. Böyle bir durumda KULLANICI, NAKLİYE MÜHENDİSİ’ni sorumlu tutamayacağını ve hangi ad altında olursa olsun NAKLİYE MÜHENDİSİ’den her hangi bir tazminat talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

  KULLANICI, “Kullanıcı Üye Kayıt Formu”na, kimlik, adres ve iletişim bilgilerini eksiksiz ve doğru olarak gireceğini, eksik, güncel olmayan veya yanlış bilgi vermesi nedeniyle ortaya çıkabilecek her türlü hukuki uyuşmazlık ve zarardan sadece kendisinin sorumlu olacağını kabul ve beyan eder.

  KULLANICI, “Kullanıcı Üye Kayıt Formu” ile kayıt olurken ve NAKLİYE MÜHENDİSİ’ni kullanırken, şifre ve kullanıcı adı bilgilerini başkalarıyla paylaşmayacaktır. KULLANICI, bu bilgilerin güvenliğinden bizzat ve sadece kendisinin sorumlu olacağını, kullanıcı adı ve şifre bilgilerinin kendisinden başka biri tarafından kullanılmasından NAKLİYE MÜHENDİSİ’nin hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını kabul ve beyan eder. KULLANICILAR’ın, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı KULLANICILAR’ın ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan NAKLİYE MÜHENDİSİ’nin doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur.

  KULLANICI, diğer Kullanıcılarla veya NAKLİYE MÜHENDİSİ ile iletişim kurarken T.C. yasalarına ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, hakaret, tehdit, iftira, taciz vb. eylemlerde bulunmayacağını, siyasi veya ideolojik propaganda yapmayacağını, diğer Kullanıcıları ve üçüncü şahısları rahatsız edici davranışlar içine girmeyeceğini, kişi veya kurumları lekeleyici her türlü davranıştan uzak duracağını ve NAKLİYE MÜHENDİSİ’nde verilen hizmetlerin aksamasına ya da kesilmesine neden olabilecek her türlü hareketten kaçınacağını aksi halde oluşacak her türlü zarardan bizzat sorumlu olacağını ve zararları tazmin mükellefiyetine katlanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

  NAKLİYE MÜHENDİSİ bir zamanda ve kendi takdir yetkisine bağlı olarak bir KULLANICI’yı geçici veya kalıcı olarak üyelikten çıkarma veya herhangi bir zamanda ilgili hesabı devre dışı bırakma hakkını sahiptir. Genel kural olarak KULLANICI, yürürlükte olan kanun ve mevzuatı veya NAKLİYE MÜHENDİSİ ya da üçüncü şahısların haklarını ihlal ettiğinde, üyeliği sona erdirilecektir.

  NAKLİYE MÜHENDİSİ, KULLANICI’nın işbu sözleşme hükümlerine riayet etmemesi halinde, herhangi bir zamanda ve hiçbir bildirimde bulunmaksızın ve gerekçe göstermeksizin tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi feshederek KULLANICI’nın NAKLİYE MÜHENDİSİ üyeliğini iptal edebilir ve KULLANICI’nın siteden aldığı, almakta olduğu ya da alacağı hizmetleri, açtığı ihaleleri kısmen veya tamamen dondurulabilir ya da tümüyle iptal edebilir.

  KULLANICI, bu madde kapsamında, işbu sözleşmenin feshedilmesi ve NAKLİYE MÜHENDİSİ kullanıcılığının iptal edilmesi halinde NAKLİYE MÜHENDİSİ’dan hiçbir hak ve talepte bulunmayacağını, her ne ad altında olursa olsun her hangi bir hak talep edemeyeceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.

  4. İhale Başlatmak ve İhalelerin Geçerliliği

  NAKLİYE MÜHENDİSİ, KULLANICIDAN Taşıma İhalesi Başlatmak için veya aldığı evden eve nakliyat hizmetleri için hiçbir ücret talep etmemektedir.

  KULLANICININ Taşıma İhalesi Başlatmak için öncelikle Üye Girişi alanını kullanarak, Kullanıcı Üye Kayıt Formu eksiksiz doldurması gerekmektedir. KULLANICI Üye Girişi yaparken kaydettiği bilgilerin gerçeği yansıttığını eksik ve yanlış bilgi girişi nedeniyle oluşabilecek sorunların tüm sorumluluğunun kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder.

  KULLANICI başlattığı taşıma ihalesine gelen tekliflerde belirtilen nakliye ücretlerinin kayıtları NAKLİYE MÜHENDİSİ’nde bulunmamaktadır. Bundan dolayı oluşacak anlaşmazlık durumlarında NAKLİYE MÜHENDİSİ sorumlu değildir.

  KULLANICININ bir teklifi onaylaması ve Tekliflerin Takibi kısmında verdiği izinler haricinde iletişim bilgileri 3. şahıslar ile paylaşılmaz. NAKLİYE MÜHENDİSİ her ihale için KULLANICI’ya İhalesinin durumu ile ilgili bilgi amaçlı SMS gönderir.

  KULLANICI onaylanmamış taşıma ihalelerini dilediği zaman www.nakliyemuhendisi.com adresine kendi kullanıcı adı ve şifresi ile girip herhangi bir sebep belirtmeksizin iptal edebilecektir.

  5. İhalelerin İptali

  KULLANICILAR başlatıp sonuçlandıramadıkları ihaleleri diledikleri zaman iptal edebilirler. NAKLİYE MÜHENDİSİ, başlatılan ihalelerdeki bilgilerin yanlış, eksik veya mükerrer olması halinde başka bir gerekçe göstermeksizin iptal edebilecektir.

  6. Taşıma Hizmetinin Yerine Getirilmesi

  NAKLİYE MÜHENDİSİ kendisi bizzat yük ve eşya taşıma işi yapmamaktadır. NAKLİYE MÜHENDİSİ, PLATFORM üzerinden aldığı taşıma işlerini Türkiye’nin değişik illerinde yerleşik Nakliye Firmalarına alt yüklenici olarak delege etmektedir. NAKLİYE MÜHENDİSİ’nın verdiği hizmet KULLANICI ile nakliye firmasını nitelikleri belirlenmiş bir yükün, üzerinde anlaşılmış bir fiyatla taşınmasına aracılık etmekten ibarettir. Bir nakliye firmasının NAKLİYE MÜHENDİSİ’den iş alabilmesi için aranılan Hizmet Seviyesi koşullarını taşıması ve NAKLİYE MÜHENDİSİ ile sözleşme imzalamış olması şarttır. NAKLİYE MÜHENDİSİ müşterilerine kaliteli hizmet sunabilmek amacıyla, hizmeti yerine getirecek nakliye firmalarını özenle seçmektedir.

  NAKLİYE MÜHENDİSİ eşyanın sökülmesi taşınması, yerleştirilmesi aşamasında oluşabilecek hasarlardan sorumlu değildir. Eşyanın taşınması aşamalarında oluşabilecek hasarlardan taşımayı yapan nakliye firması sorumlu olacaktır. KULLANICI’lar taşıma sırasında olabilecek kaza, yangın vb. durumlara karşı prim ödeyerek sigorta yapabilecektir. Sigorta yapılmasını isteyen KULLANICI’ların taşıma ihalesi başlatma formuna ek olarak anlaştığı firmaya bunu belirtmeleri gerekmektedir.

  7. NAKLİYE MÜHENDİSİ’nın Kullanılmasına İlişkin Garanti ve Sınırlı Sorumluluk Yasal Uyarısı

  NAKLİYE MÜHENDİSİ’nın kullanımından kaynaklanabilecek her türlü risk KULLANICI’nın sorumluluğu altındadır. NAKLİYE MÜHENDİSİ, çalışanları veya içerik sağlayıcıları, NAKLİYE MÜHENDİSİ’nın web sitesinin kesintisiz hizmet vereceğini, yazılım hatası içermeyeceğini garanti etmemektedir.

  NAKLİYE MÜHENDİSİ, yayınladığı bilgilerin hata içermeyeceğini, her zaman güncel olacağına dair garanti vermemektedir.

  8. Sistem Kesintisi Nedeniyle Hizmetin Aksaması

  Sistemde önceden beklenmeyen bir kesinti olması halinde halen devam eden ihalelere teklif verilmesinde ve ihalelerin kesinleştirilmesinde oluşacak geçici aksamaların ihalenin sıhhatine zarar vermeyeceği konusunda taraflar mutabık kalmışlardır. Kesinti giderildikten sonra, açık ihaleler kaldıkları aşamadan devam eder. KULLANICI’lar bu tür gerekçelerle NAKLİYE MÜHENDİSİ’dan hiç bir hak talep edemezler.

  Mevcut teknoloji ile, hatasız bir şekilde bilgisayar programlarını (yazılımları) ve veri işleme sistemlerini (donanımları) çalıştırmak/geliştirmek veya internet bağlantısında meydana gelen beklenmeyen olayları kontrol altına almak (buradan sonra “teknik arızalar” olarak anılacaklardır) mümkün değildir. Bu nedenle NAKLİYE MÜHENDİSİ, web sitesinin ve teknik sistemlerinin sürekli ve kesintisiz bir şekilde ulaşılabilir olmasını garanti etmemektedir.

  9. Ticari Markalar / Telif Hakları

  NAKLİYE MÜHENDİSİ’nın İş Modeli tamamen NAKLİYE MÜHENDİSİ tarafından tasarlanmış olup 5846 sayılı kanun kapsamındaki haklar münhasıran NAKLİYE MÜHENDİSİ’ya aittir. NAKLİYE MÜHENDİSİ’nın logoları ve fikir ve sanata ilişkin hakları saklıdır. NAKLİYE MÜHENDİSİ’da gözüken diğer bütün markalar, kendi sahiplerinin mülküdür.

  İsim hakkı marka haklarına tecavüz şeklinde kullanım yapılamaz. Uygulaması ne şekilde olursa olsun haksız rekabet doğuracak kullanım yapılamaz.

  NAKLİYE MÜHENDİSİ’nın ürettiği görsel, yazılı ve diğer türdeki içeriklerin telif hakları NAKLİYE MÜHENDİSİ’ya aittir. Hiçbir şekilde basılı veya elektronik bir ortamda izinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz. NAKLİYE MÜHENDİSİ, her türlü Fikri mülkiyet ve Telif haklarını saklı tutmaktadır.

  10. Mücbir Sebepler

  Hukuken mücbir sebep olarak kabul edilecek durumların varlığı halinde, NAKLİYE MÜHENDİSİ, işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birinin geç veya eksik ifa edilmesinden veya ifa edilmemesinden dolayı; herhangi bir şekilde sorumlu tutulamayacaktır. “Mücbir sebep” terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve NAKLİYE MÜHENDİSİ’nın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

  11. Geçerli Kanun

  İşbu Kullanıcı Sözleşmesi ve web sitesini kullanmanızdan kaynaklanan sorunların çözümünde Türk Hukuku uygulanacak ve İstanbul Mahkemeleri ile İcra Daireleri yetkili olacaktır.

  Taraflar, NAKLİYE MÜHENDİSİ ile KULLANICI arasında çıkabilecek ihtilaflarda, NAKLİYE MÜHENDİSİ’nın her türlü belge, kayıt, defterleri ile bilgisayar ve internet ortamındaki her türlü, bilgi, yazı ve kayıtlarının tek, münhasır ve kesin delil teşkil edeceğini ve bağlayıcı olacağını, bu maddenin HUMK kapsamında bir delil sözleşmesi olduğunu kabul ederler.

  12. Tebligatlar

  Kullanıcıların, NAKLİYE MÜHENDİSİ’ya “Taşıma İhalesi Formunda” bildirdikleri adres, bu sözleşmeyle ilgili olarak yapılacak her türlü yasal bildirim için, geçerli adres olarak kabul edilecektir.

  Taraflar, mevcut adreslerindeki değişiklikleri, diğer tarafa yazılı olarak, 3 (üç) iş günü içinde bildirmedikleri takdirde, eski adreslerine yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış olacağını kabul edeceklerdir.

  İşbu Sözleşme’de aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Sözleşme uyarınca gereken veya izin verilen bütün bildirim, ihbar, talep, rıza veya onaylar ve başka haberleşmeler elektronik formatta olacak ve Taraflar tarafından belirtilen elektronik posta adreslerine gönderilecektir.

  13. Verilerin Korunması/ Kullanıcıların Kişisel Bilgilerinin Toplanması, İşlenmesi ve Kullanılması

  NAKLİYE MÜHENDİSİ, Kullanıcıların paylaştıkları kişisel verilerinizin korunması, hukuka aykırı şekilde erişimi ve işlenmesine kapalı tutulması için gerekli özeni gösterir ve tedbir alır.

  NAKLİYE MÜHENDİSİ, Kullanıcının kişisel verisini sadece talep edilen nakliyat işleminin sorunsuz olarak gerçekleştirilmesi amacı ile kullanır. Bu amacı aşan bir veri işleme yapmayacağını kabul ve beyan eder.

  NAKLİYE MÜHENDİSİ hiç bir şart altında kullanıcının kişisel verisini kendi ihalesine teklif veren nakliyat firmaları dışındaki üçüncü kişilerle paylaşmayacağını beyan ve taahhüt eder.

  NAKLİYE MÜHENDİSİ ’nin iş modeli kullanıcıların iletişim bilgilerinin kendi ihalelerine teklif vermiş sınırlı sayıda Nakliyat Firması ile paylaşılmasını gerektirmektedir.

  Kullanıcı Nakliyat İhalesi başlatırken formun açıklama kısımlarını dikkatli okuduğunu ve paylaştığı kişisel verilerinin münhasıran yapmak istediği nakliyatın gerçekleşmesi ile sınırlı olmak üzere işleneceğini ve verilerinin sadece kendi ihalesine teklif vermiş olan Nakliyat Firmaları ile paylaşılmasına açık rıza gösterdiğinin beyanı olarak ilgili kutucuğu işaretler.

  Kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve kullanılmasına ilişkin daha fazla bilgi için lütfen Aydınlatma Metnini okuyunuz.

  14. Harici Linkler

  Web sitemizde, üçüncü şahıslar tarafından işletilmekte olan diğer web sitelerine ait linkler bulunabilir ve bu web siteleri, başka web sitelerine linkler içerebilir. Dikkatli bir şekilde kontrollerin yapılmasına rağmen, NAKLİYE MÜHENDİSİ; harici linklerin içerikleri konusunda herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir.

  15. Genel

  NAKLİYE MÜHENDİSİ, burada yazılanlarla sınırlı kalmamak kaydıyla NAKLİYE MÜHENDİSİ’nın işini etkileyen pazar koşullarındaki değişiklikler, teknolojideki değişiklikler, ödeme yöntemlerindeki değişiklikler, ilgili kanunlar ve düzenleme gereksinimlerindeki değişiklikler ve NAKLİYE MÜHENDİSİ’nin sistem özelliklerindeki değişiklikler dahil olmak üzere farklı nedenlerden dolayı ve kendi takdirine bağlı olarak muhtelif zamanlarda; işbu Sözleşme şartlarını revize etme, sunduğu hizmetlerin kapsam ve içeriğini değiştirme, sunulan hizmetleri kısmen veya tamamen ücretli hale getirme, teklif kurallarında değişiklik yapma, ihale sisteminin biçim, yöntem, süre ve çeşitlerini değiştirme, hakkına sahiptir.

  NAKLİYE MÜHENDİSİ, Kullanıcı’ya PLATFORM’da ilan etmek kaydıyla, dilediği tarihte sunduğu hizmetleri kısmen veya tamamen sona erdirebilir.

  NAKLİYE MÜHENDİSİ, PLATFORM’da yayınlanan materyallerin bütün fikri mülkiyet haklarının sahibidir veya lisans sahibidir. Bu çalışmalar, dünyada uygulanmakta olan telif hakları ve antlaşmalar ile korunmaktadır ve bunlara ilişkin bütün haklar saklıdır. KULLANICILAR, PLATFORM’da bulunan materyalleri ticari amaçlı olarak kullanamaz. Sitenin faaliyetlerini kopyalamak gibi sitenin fikri mülkiyet hakkının ihlal edilmesi, site sahibine yasal işlemlerle hakkını araması imkanı verecektir.

  İşbu sözleşme, tarafların üzerinde anlaşmaları ile KULLANICI’nın “Kullanıcı Üye Kayıt Formu”nu doldurarak NAKLİYE MÜHENDİSİ’ne Kullanıcı başvurusu yapması üzerine ve NAKLİYE MÜHENDİSİ  Kullanıcı başvurusunu onayladığı tarihten itibaren geçerli olmak üzere süresiz olarak yürürlüğe girmiştir.

 • Kategorilendirilmemiş

  Gizlilik Politikamız

  nakliyemuhendisi.com ‘da form doldurarak bizimle paylaştığınız kişisel bilgilerinizi ve fikirlerinizi korumak bizim görevimizdir. Aşağıdaki ilkeler, bu kişisel bilgilerinizi ve fikirlerinizi nasıl değerlendireceğimizi tanımlar.

  Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama (Aydınlatma) ve Gizlilik Politikası
  Veri Sorumlusunun Kimliği

  Veri sorumlusu sıfatıyla Nakliye Mühendisi (“Şirket”) olarak, müşterilerimizden/potansiyel müşterilerimizden elde ettiğimiz kişisel verilere istinaden Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun hareket edebilmemizi teminen aydınlatma yükümlülüğü kapsamında aşağıdaki hususları bilgilerinize sunuyoruz.

  Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

  Kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şart ve amaçlarına uygun olarak, fiziken ve elektronik ortamda, Şirket müşterisi olmanız nedeniyle, kanunlarda öngörülen sebeplerle ve sözleşmesel ilişkinin ifası gereğince faaliyetlerimizin yürütülmesi, hizmetlerimizin işleyişi ve geliştirilmesi çerçevesinde toplanabilmektedir.

  Bu siteye verdiğiniz, aşağıda sayılan kişisel veriler (toplu olarak “Verileriniz”);

  • Siteyi ziyaretiniz ve kullanımınız ile ilgili veriler,(Sitemizi ziyaretiniz sırasında IP adresiniz, coğrafi konumunuz, web tarayıcısı türü, gönderen kaynağınız, ziyaret süreniz ve sayfa/içerik gösterim sayısı gibi veriler)
  • Site üzerinden yaptığınız her türlü işlem ve uygulama ile ilgili veriler

  Şirket tarafından;

  • Siteyi ziyaret ettiğinizde bilgisayarınızı tanımak ve böylece siteyi kişiselleştirerek ziyaretinizi daha verimli hale getirmek,
  • Teklif alma uygunluğunuzu anlamak ve konu ile ilgili sizinle iletişime geçmek

  amaçlarıyla işlenmektedir. İlgili teklifin verilmesini takiben bir sözleşme kurulması halinde, yukarıda belirtilen bilgiler aynı zamanda aşağıdaki amaçlarla kullanılacaktır:

  • Teklif hazırlama sürecini yürütmek ve sözleşme onayını bildirmek,

  İnternet Sitesi Çerezlerin Kullanımı

  Bu sitede çerezler kullanılmaktadır. Web sunucusu tarafından web tarayıcısına gönderilen ve tarayıcı tarafından kaydedilen metin dosyasına çerez denir ve bu dosya tarayıcı sunucudan her sayfa istediğinde sunucuya geri gönderilmekte ve bu sayede, web sunucusu sizin tarayıcınızı tanımlamakta ve takip etmektedir. Bilgisayarınızın sabit diski üzerinde kaydedilmek üzere size çerez gönderebileceğimizi ve bu çerezlerden edineceğimiz bilgileri, sitenin yönetimi ve sitenin kullanılabilirliği artırma amaçlı kullanabileceğimiz belirtiriz. Bunun dışında, reklam sağlayıcılarımız da size çerez gönderebilecektir.

  Çoğu tarayıcı, çerez kabul etmeyi engelleyici ayarlara sahiptir. Bunun için tarayıcınızın yardım dosyalarını inceleyebilirsiniz. Ancak çerez kabul etmezseniz, sitemiz de dahil olmak üzere, pek çok siteyi kullanırken kullanılabilirliği büyük ölçüde azaltacağınızı dikkatinize sunarız.

  İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlar İle Aktarılabileceği

  Toplanan Verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçlarla, bayilere, tedarikçilere ve Kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Veri Sorumlusu tarafından oluşturulan ve nakliyemuhendisi.com internet adresinde paylaşılmış olan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ve işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir. Ayrıca kişisel verileriniz, gerekli güvenlik önlemlerinin alınması şartıyla ve işbu Aydınlatma Metni’nde yazılı amaçlar ile sınırlı olmak üzere Kanun’un 8. ve 9. Maddeleri çerçevesinde aktarılabilecektir.

  Kişisel Verilerin Güvenliği

  Şirket, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. Bu konudaki yükümlülüğümüz doğrultusunda veri işleme politikalarımızı belirli aralıklarla güncellediğimizi bilginize sunarız.
  Kişisel bilgilerinizin ve fikirlerinizin kaybı, yanlış kullanımı ve değiştirilmesini engelleyici gerekli önlemler alınacaktır. Ancak, internet üzerinden veri akışı, doğası gereği güvensiz olduğu için, bu verilerin internet üzerinden akışının güvenliği tarafımızca garanti edilememektedir. Şifrenizi gizli tutmak sizin sorumluluğunuzdadır. Site yönetimi şifrenize bilgi ve onayınız olmadan erişememektedir.

  Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

  Verileriniz, otomatik veya otomatik olmayan yollarla, sözleşmesel ilişkinin ifası gereğince veya kanunlarda öngörülen sair sebeplerle toplanabilmektedir. Verileriniz Şirket tarafından Şirket vasıtasıyla; Verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan ve işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesine yönelik hukuki sebeplerle toplanmaktadır.

  Bu hukuki sebeplerle toplanan Verileriniz Kanun’un 5/2-c, e maddeleri uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve sizin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması kapsamında Şirket tarafından açık rızanız alınmaksızın işlenebilmektedir.

  Sizin açık rızanıza binaen Kanun’un 5/1 maddesi uyarınca işbu Aydınlatma Metni’nin 2. ve 3. maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

  Veri Sahibinin Hakları

  Kanun’un 11. maddesi uyarınca, kişisel verileri işlenen çalışan, Nakliye Mühendisi’ne (“Şirket”) başvurarak aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilir:

  • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

  Her türlü sorunuz için, nakliyemuhendisi.com adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 • Kategorilendirilmemiş

  Hakkımızda..

  Nakliye Mühendisi ekibi olarak amacımız, en iyi nakliye firmalarını sitemiz aracılığı ile sizlere tanıtmak ve bu sayede en iyi evden eve nakliyat firmasını bulmanızı sağlamaktır. Bu amaçla size nakliye rehberi niteliğinde olması için bu sitemizi tasarladık. Sitemizi günden güne geliştirmeye, genişletmeye ve güncel tutmaya çalışıyoruz. Evden eve nakliyat ve eşya taşıma firmaları ile ilgili herhangi bir istek ve öneriniz olursa hemen bizlere bildirebilirsiniz. Böylece beğendiğiniz firmaları daha üst sıralara taşıyabilir, nakliye firması ihtiyacı olan diğer insanlara yardımcı olabilirsiniz. Bizleri takip ederek aradığınız kriterlere uygun nakliye firmasını kolayca bulabilirsiniz. Sayfamızı ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Mutlu kalın.